GRATIS shake beker bij de bestelling van een potje PlantPowders Pre Workout!🎉

Commerciële krachtapparatuur

 

Beperkte garantie

Voor commerciële krachtapparatuur van Precor die gefabriceerd is na de datum waarop deze beperkte garantie ingaat.

 

NEEM DEZE GARANTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U UW PRODUCT VAN PRECOR INCORPORATED IN GEBRUIK NEEMT. ALS U DE APPARATUUR GAAT GEBRUIKEN, STEMT U ERMEE IN GEHOUDEN TE ZIJN AAN DE VOLGENDE GARANTIEVOORWAARDEN. ALS U NIET INSTEMT MET DEZE GARANTIEBEPALINGEN EN -VOORWAARDEN, MOET U HET PRODUCT NIET GEBRUIKEN EN RETOURNEREN NAAR DE WINKEL WAAR U HET HEEFT GEKOCHT. BEKIJK HET RETOURBELEID VAN DE WINKEL VOOR MEER INFORMATIE EN/OF AANVULLENDE EISEN VOOR RETOURNEREN.

 

DEZE GARANTIE BEVAT EEN BINDENDE ARBITRAGE-OVEREENKOMST EN EEN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN VOOR INWONERS VAN VERENIGDE STATEN. ALS U IN DE VERENIGDE STATEN WOONT, ZIJN DE BINDENDE ARBITRAGE- OVEREENKOMST EN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN VAN INVLOED OP UW RECHTEN ONDER DEZE GARANTIE. LEES DE TEKST ONDER DE SECTIE EXCLUSIEVE REMEDIES MET ALS TITEL “BINDENDE ARBITRAGE-OVEREENKOMST; AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN (ALLEEN INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN)” AANDACHTIG DOOR.

 

Beperkte garantie

Precor Incorporated (‘Precor’) garandeert dat alle nieuwe Precor-producten vrij zijn van materiaal- en productiefouten gedurende de hieronder vermelde garantieperioden. De garantieperiode begint te lopen op de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop. Deze garantie geldt alleen voor defecten die worden ontdekt binnen de garantieperioden en alleen de oorspronkelijke koper van het product kan er aanspraak op maken. Voor onderdelen die onder deze garantievoorwaarden worden gerepareerd of vervangen, geldt de garantie slechts gedurende de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode. Voor het indienen van een garantieclaim dient de koper zich binnen 30 dagen na de dag van het ontdekken van de non-conformiteit te wenden tot Precor of zijn/haar erkende Precor-distributeur en het desbetreffende product beschikbaar te stellen voor inspectie door Precor of een servicevertegenwoordiger. De verplichtingen van Precor onder deze garantie zijn beperkt zoals hieronder wordt uiteengezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantieperioden en dekking

Alle commerciële krachtapparatuur die is geproduceerd en verkocht na zaterdag 1 september 2018, onderworpen aan de voorwaarden die hier uiteengezet worden (met uitsluiting van cardiovasculaire producten):

 

Garantiedekking

Garantieperioden

Onderdelen en lasnaden op het frame van de constructie:

10 jaar

Alle oppervlakken, met inbegrip van geverfde en met staal beklede oppervlakken:

1 jaar

Structurele bewegende onderdelen, platen en componenten van de gewichtenstapel, lagers, hulzen, katrollen en verstelbare zittingen:

5 jaar

Alle andere onderdelen (waaronder handgrepen, eindkappen, kabels, selectiepennen en mantels):

1 jaar

Kussenbekleding, rolkussens, handgrepen en riemen:

6 maanden

Arbeid

1 jaar

 

 

 

Voorwaarden en beperkingen

Deze garantie is uitsluitend geldig overeenkomstig de hieronder vermelde voorwaarden:

 

 1. De garantie is uitsluitend van toepassing op het Precor-product indien:
  1. Het onderhouden is door een Erkende Precor-dienstverlener. Buiten Noord-Amerika moet het product worden onderhouden door eigen monteurs van Precor of door erkende Precor-distributeurs;
  2. Het in het bezit blijft van de oorspronkelijke koper en het aankoopbewijs kan worden getoond;
  3. Het niet te lijden heeft gehad van een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, verkeerd onderhoud of wijzigingen die niet door Precor zijn aangebracht; en
  4. Claims binnen de garantieperiode worden ingediend.
 2. De beperkte garantie geldt voor Krachtproducten van Precor die speciaal ontworpen zijn voor uitsluitend commercieel gebruik. Alle dekkingsvoorwaarden blijven ongewijzigd, ongeacht of de commerciële krachtproducten voor een residentiële (woning) omgeving worden gekocht. De beperkte garantie vervalt wanneer de apparatuur wordt geïnstalleerd in een ander land dan waar de verkoop heeft plaatsgevonden.
 3. Behalve in Canada betaalt Precor de arbeidskosten buiten de Verenigde Staten niet. De beperkte garantie op de apparatuur vervalt wanneer deze wordt geïnstalleerd in een ander land dan waar de verkoop heeft plaatsgevonden.
 4. Bewegende onderdelen die met een bout bevestigd zijn aan het frame van de constructie, vallen niet onder de garantie op het “Frame van de constructie” (bijvoorbeeld bewegende armen, zitting en rug kussen onderdelen, verstelbare onderdelen, enz.).
 5. Deze beperkte garantie biedt geen dekking voor de werkzaamheden of producten van externe bedrijven (bijvoorbeeld lassen en dergelijke werkzaamheden) en Precor biedt hier geen garantie.

 

Neem contact ons op voor nadere informatie.

 

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op:

 

 1. Cosmetische onderdelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: handgrepen, zittingen en labels of andere onderdelen waarvan de buitenkant beschadigd of aangetast is als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik, een ongeval, verkeerd onderhoud of verkeerde installatie, ruwe behandeling of wijzigingen in het ontwerp of de constructie waarvoor Precor geen toestemming heeft gegeven, met inbegrip van het gebruik van vervangende onderdelen die niet afkomstig zijn van de OEM (Original Equipment Manufacturer);
 2. Cosmetische, structurele of functionele schade (met inbegrip van roest, corrosie en ongebruikelijke slijtage) die het gevolg is van het niet opvolgen van de onderhoudsprocedures die beschreven staan in de gebruikershandleiding voorschrijven of productdocumentatie;
 3. Reparaties die worden uitgevoerd aan Precor-apparaten die geen serienummer hebben of die een serielabel hebben dat gewijzigd of beschadigd is;
 4. Serviceverzoeken voor de correcte installatie van de apparatuur of voor instructies voor eigenaren met betrekking tot het gebruik van de apparatuur;
 5. Kosten voor het ophalen, afleveren en vervoeren die gepaard gaan met reparaties; of
 6. Arbeidskosten die gemaakt worden buiten de geldende garantieperiode voor arbeidskosten.

 

Disclaimer en afstandsverklaring

De garanties die hier geboden worden, zijn exclusieve garanties die door Precor worden geboden en komen in de plaats van eventuele eerdere, tegenstrijdige of aanvullende toezeggingen, zowel mondeling als schriftelijk. IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HIERBOVEN BESCHREVEN ONDERDELEN, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT DE PERIODES VAN DE EXPLICIETE GARANTIES DIE HIERBOVEN WORDEN VERMELD VOOR DIEZELFDE ONDERDELEN. PRECOR WIJST NA DEZE PERIODES DEZE GARANTIES AF EN SLUIT DEZE UIT. Sommige rechtsgebieden verbieden de beperking van de duur van impliciete garanties, zodat de bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing is. PRECOR DOET HIERBIJ OOK AFSTAND VAN EN VERWERPT ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VAN RECHTSWEGE OF OP ANDERE WIJZE ONTSTAAN, MET BETREKKING TOT NON-CONFORMITEIT OF DEFECTEN VAN EEN PRODUCT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT: (A) VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, RECHTEN, VORDERINGEN OF RECHTSMIDDELEN VOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD DIE AL DAN NIET VOORTKOMEN UIT (ACTIEVE, PASSIEVE OF TOEGESCHREVEN) NALATIGHEID DOOR PRECOR OF ZIJN LEVERANCIERS; EN (B) VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, RECHTEN, VORDERINGEN OF RECHTSMIDDELEN VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN APPARATUUR. Deze disclaimer en afstandsverklaring gelden eveneens indien de expliciete garantie die hierboven uiteengezet is, haar hoofddoel niet bereikt.

Exclusieve remedies

Voor alle producten die hierboven beschreven staan en die niet conform de garantie zijn, zal Precor naar eigen keuze een van de volgende remedies uitvoeren: (1) reparatie; (2) vervanging; of (3) terugbetaling van de aankoopprijs. De Beperkte Garantie-service van Precor kan worden verkregen door contact op te nemen met een erkende Precor-vestiging of een erkende Precor-distributeur bij wie u het artikel hebt gekocht. Precor biedt erkende Precor-servicemonteurs een vergoeding voor garantiereizen binnen het reguliere servicegebied om het apparaat bij de klant op locatie te repareren. Voor reizen buiten het servicegebied kan een vergoeding worden aangerekend. DIT ZIJN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VAN DE KOPER BIJ GARANTIEBREUK.

 

Bindende arbitrage-overeenkomst; Afstand van groepsvorderingen (alleen inwoners van de Verenigde Staten)

IN ZOVERRE TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT ELKE CONTROVERSE OF VORDERING DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF BETREKKING HEEFT OP DEZE GARANTIE, EEN INBREUK OP DEZE GARANTIE, OF DE VERKOOP, STAAT OF PRESTATIE VAN HET PRECOR-PRODUCT, TENZIJ U EEN IN AANMERKING KOMENDE PERSOONLIJKE VORDERING HEBT VOORGELEGD AAN EEN RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN OF ZICH HEBT AFGEMELD ZOALS HIERONDER BESCHREVEN, IN BEHANDELING GENOMEN DOOR EEN BINDENDE ARBITRAGE DIE WORDT UITGEVOERD DOOR DE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION EN UITGEVOERD DOOR ÉÉN ENKELE ARBITER DIE DOOR DE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION WORDT AANGESTELD, IN OVEREENSTEMMING MET DIENS COMMERCIAL ARBITRATION RULES (REGELS VOOR ARBITRAGE IN HANDELSGESCHILLEN) EN SUPPLEMENTARY PROCEDURES FOR CONSUMER-RELATED DISPUTES (AANVULLENDE PROCEDURES VOOR CONSUMENT-GERELATEERDE GESCHILLEN). Voor meer informatie over de American Arbitration Association en diens arbitrageregels, gaat u naar www.adr.org of belt u 800-778-7879. Aangezien deze garantie betrekking heeft op een transactie in de interstatelijke of internationale handel, is de Federal Arbitration Act van toepassing.

 

In zoverre toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de kosten voor het aanspannen en uitvoeren van een arbitrageprocedure gedeeld tussen u en Precor, maar in geen geval zullen uw kosten ooit het maximale bedrag dat is toegestaan door de American Arbitration Association overschrijden. In dit geval dekt Precor alle extra administratiekosten en uitgaven. Precor doet afstand van haar recht om de advocaatkosten in verband met enige arbitrage onder deze garantie te vergoeden. Als u de winnende partij bent in een arbitrage waarop de Supplementary Procedures voor Consumer-Related Disputes (Aanvullende procedures voor consument-gerelateerde geschillen) van toepassing zijn, dan hebt u recht op vergoeding van advocaatkosten indien de arbiter dat bepaalt.

 

Bij het geschil gelden de wetten van de staat of het gebied waarin u woonde ten tijde van de aanschaf (indien in de Verenigde Staten). De arbitrage vindt plaats in King County, Washington, of de county waarin u woont (indien in de Verenigde Staten). De arbiter is niet bevoegd om een punitieve schadevergoeding of andere schadevergoeding toe te kennen die niet overeenkomt met de daadwerkelijke schade van de winnende partij, tenzij dit wettelijk vereist is. De arbiter zal geen gevolgschade toewijzen en vergoedingen zijn uitsluitend beperkt tot schadevergoeding. Hiertoe behoren geen billijke schadeloosstellingen, verboden of toewijzingen aan andere partijen dan degene waaraan de schadevergoeding is toegewezen. De uitspraak van de arbiter is bindend en definitief, met uitzondering van het recht van beroep volgens de Federal Arbitration Act, en kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. Tenzij vereist door de wet, is het noch u, noch Precor, noch een arbiter toegestaan het bestaan, de inhoud of de resultaten van enige arbitrage onder deze garantie bekend te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van u en Precor.

 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL ELK GESCHIL, AL DAN NIET IN ARBITRAGE, DOOR DE RECHTBANK OF ANDERS, UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN BEHANDELD. U EN PRECOR KOMEN OVEREEN DAT GEEN ENKELE PARTIJ HET RECHT OF DE BEVOEGDHEID HEEFT OM EEN GESCHIL TE BEHANDELEN ALS EEN GROEPSVORDERING, EEN VORDERING VAN EEN PRIVÉPERSOON INGESTELD BIJ DE PROCUREUR-GENERAAL OF ALS EEN ANDERE PROCEDURE WAARIN EEN VAN BEIDE PARTIJEN HANDELT OF VAN PLAN IS TE HANDELEN IN EEN VERTEGENWOORDIGENDE BEVOEGDHEID. EEN ARBITRAGE OF PROCEDURE MAG NIET ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN ALLE PARTIJEN VOOR ALLE DERGELIJKE ARBITRAGES OF PROCEDURES SAMENGEVOEGD, GECONSOLIDEERD OF GECOMBINEERD WORDEN MET EEN ANDERE ARBITRAGE OF PROCEDURE.

 

Uitzonderingen op de bindende arbitrage-overeenkomst en afstand van groepsvordering

ALS U NIET GEBONDEN WILT ZIJN DOOR DE BINDENDE ARBITRAGE-OVEREENKOMST EN DE AFSTAND VAN GROEPSVORDERING DAN: (1) moet u Precor hiervan binnen zestig (60) dagen na aanschaf van het product schriftelijk op de hoogte te stellen; (2) moet uw schriftelijke kennisgeving per post worden verstuurd naar Precor Incorporated op 20031 142nd Avenue NE, Woodinville, WA 98072, t.a.v.: Legal Department; en (3) moet uw schriftelijke kennisgeving het volgende bevatten: (a) uw naam, (b) uw adres, (c) de datum waarop u het product hebt aangeschaft en (d) een duidelijke verklaring dat u niet gebonden wilt zijn aan de bindende arbitrage-overeenkomst en afstand van groepsvordering. Bovendien kunt u een individuele vordering aandragen bij een rechtbank voor kleine vorderingen in de county waarin u woonachtig bent (als dat in de Verenigde Staten is) of in King County, Washington. In dat geval zullen de bepalingen in de sectie “Bindende arbitrage-overeenkomst; Afstand van groepsvordering (voor inwoners van de Verenigde Staten)” niet van toepassing zijn, maar zijn de regels en beperkingen van de rechtbank voor kleine vorderingen van toepassing.

 

Uitsluiting van gevolgschade en incidentele schade

PRECOR EN/OF ZIJN LEVERANCIERS HEBBEN GEEN VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN EN KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR SCHADE AAN APPARATUUR, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, DERVING VAN GEBRUIK, INKOMSTEN OF WINST, KAPITAALKOSTEN, KOSTEN VOOR VERVANGENDE APPARATUUR, EXTRA KOSTEN DIE DE KOPER MOET MAKEN (VANWEGE CORRECTIES OF ANDERS) OF ANDERE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT OF DEZE NU VOORTKOMT UIT HET NIET LEVEREN OF HET GEBRUIK, VERKEERDE GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT EN ONGEACHT OF DE KWESTIE ZICH VOORDOET TIJDENS EEN CONTRACT (INCLUSIEF GARANTIE), DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF ACTIEVE, PASSIEVE OF TOEGESCHREVEN NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) OF OP ANDERE WIJZE. Deze uitsluiting geldt eveneens wanneer de bovenstaande garantie haar hoofddoelen niet bereikt en ongeacht of dergelijke schade wordt aangemerkt als garantiebreuk, contractbreuk, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of onder een andere wettelijke theorie. Sommige rechtsgebieden verbieden de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing is.

 

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u nog andere rechten; dit kan per rechtsgebied verschillen.

 

Gaat in op 1 september 2018

Eigen Kingsbox Studio Beginnen?

Contact opnemen

Waar ben je naar op zoek?

Jouw winkelwagen